Úvod Players Členství FGAC

Členství FGAC

Členství FGAC


Základním předpokladem členství jednotlivce v České footgolfové asociaci, z.s.(dále FGAC) je vyplnění elektronického registračního lístku.

Společná ustanovení

 1. Přijatá registrace je vložena do interního informačního systému FGAC.
 2. Na základě neúplné nebo chybně vyplněné registrace nemůže vzniknout členství v FGAC. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění registrace.
 3. Součástí registrace je i platba členského příspěvku. Bez platné registrace a úhrady členského příspěvku nemůže vzniknout členství v FGAC.
 4. Platba členského příspěvku za děti je stanovena ve výši 260,- Kč. Za děti jsou považovány osoby, které k 1. lednu daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 15 let a mladší.
 5. Platba členského příspěvku za mládež je stanovena ve výši 520,- Kč. Za mládež jsou považovány osoby, které k 1. lednu daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 18 let a mladší.
 6. Platba členského příspěvku za seniory je stanovena ve výši 520,- Kč. Za seniory jsou považovány osoby, které k 1. lednu daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 60 let a starší.
 7. Platba členského příspěvku za dospělého je ve výši 780,- Kč.
 8. Členský příspěvek je každý člen FGAC povinen uhradit poukázáním příslušné částky na účet FGAC číslo 2700797435 /2010 vedený u FIO BANKA, a.s.. Jako variabilní symbol uveďte vygenerované ID na el. registraci nebo své ID hráče(*) na portálu gscore.eu a do popisu platby jméno hráče.
 9. Členství v FGAC je platné vždy na kalendářní rok. Obnovení členství pro rok následující, je nutné provést uhrazením členského příspěvku vždy nejpozději do 28.února daného roku. Možnost provést platbu na další rok je možné již od 1.prosince aktuálního roku.
 10. V případě obnovy členství nebo v případě, že máte již vygenerované členské číslo a nebo jste registrovaným hráčem na portálu gscore.eu, stačí zaslat odpovídající členský příspěvek pod VS, který odpovídá vašemu ID hráče(*).
 11. Díky členskému číslo a registraci do asociace můžete čerpat slevu 20% na partnerských hřištích a další výhody domluvené u partnerů FGAC.
 12. Registrací získáváte možnost účastnit se žebříčku v ČESKÉ FOOTGOLFOVÉ TOUR.

Poznámka (*): Vaše ID hráče získáte na portálu www.gscore.eu v seznamu hráčů.

Main partners

gScore BaseGang s.r.o.

Basic information

Footgolf v ČR vzniká od roku 2014, kdy se zrodila myšlenka přivést a rozvíjet tento sport v České republice. V návaznosti na tuto skutečnost se Česká footgolfová acosicace stala součástí mezinárodního uskupení FIFG, která tento sport zaštiťuje.

Important links

Federation for International FootGolf logo gScore logo

Media partners


You can find us on social media

FGAC na Facebook